Toelatingseisen

Aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Aanmelding voor hogere leerjaren gaat via de decaan, mevr. A. Hoekstra.

Wij hanteren een breed aannamebeleid. Een ieder die onze protestants-christelijke normen en waarden accepteert en respecteert, is in principe welkom. De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Bij de toelating tot onze school speelt het advies van de basisschool een zeer belangrijke rol, evenals de eindtoets. Afhankelijk van dit advies plaatsen wij de leerling in een:

  • basisberoepsgerichte klas met of zonder lwoo
  • kaderberoepsgerichte klas met of zonder lwoo
  • theoretische klas
  • havo klas

Eveneens houden we rekening met de wensen van de leerling bij wie hij in de klas wil, op voorwaarde dat ze dezelfde adviezen hebben. In mei/juni krijgen de leerlingen bericht van definitieve plaatsing. Voor de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag. De leerlingen horen dan in welke klas ze geplaatst zijn en wie hun mentor is.

Menu