LWOO-onderwijs

LWOO staat voor Leerweg Ondersteund Onderwijs. Als een leerling aan bepaalde criteria voldoet kan er een LWOO-aanvraag gedaan worden.

Vaak gaat dit over leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek. De LWOO-aanvraag wordt meestal al in gang gezet tijdens de overgang van het basis- naar het voorgezet onderwijs.

Op het Berechja College krijgen leerlingen met een LWOO-indicatie krijgen les binnen de reguliere basis- of kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg. Ze worden dus niet in een aparte klas geplaatst.

Binnen de reguliere klas kunnen zij extra ondersteuning krijgen om te werken aan achterstanden of moeilijke lesstof. De klassen waarin een LWOO leerlingen geplaatst wordt zijn vaak kleiner, waardoor er betere begeleiding kan worden geboden.

Daarnaast speelt de mentor een belangrijke rol spelen in de begeleiding. De mentor stelt samen met de leerling en ouders aan het begin van het schooljaar doelen op. Deze doelen passen bij wat de leerling verder wil ontwikkelen. Dit alles wordt in een portfolio vastgelegd. Tijdens het schooljaar zal er ook een voortgangsgesprek en evaluatiegesprek met leerling en ouders plaatsvinden.

In de ondersteuning van een leerling speelt het ondersteuningslokaal ook een belangrijke rol. Hier zitten onze leercoaches en leerlingbegeleiders die onze leerlingen ondersteuning en begeleiden.

Menu