Governance

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het Berechja College is een christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, mavo en havo, die uitgaat van de Stichting Berechja College. De Stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door leden met een specifieke deskundigheid en door vertegenwoordigers vanuit de ouderraad, de Medezeggenschapsraad en de gezamenlijke kerken in het voedingsgebied van de school. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de school.

We volgen de Code Goed Onderwijsbestuur VO
De Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen.

Raad van Toezicht:
Mevr. M.A.C. Kasper de Kroon
voorzitter RvT Berechja College

Leden:

Dhr. A.T. de Jong
Dhr. B. van Meerveld
Mevr. E. Oost
Dhr. R.T.J. Oost
Dhr. C.K. Langebeeke

Secretaris:
Mevr. B. Rietveld-Arends
b.rietveld@berechja.nl

College van Bestuur:
Mevr. M.S.  Sijbom-Hassing
Bestuurder Emelwerda College & Berechja College

Contactpersoon klachtenregeling: 
Mw. G. van den Berg, e-mail: g.vandenberg@berechja.nl

Vertrouwenspersoon:
Dhr. K. Quist, e-mail: klaasquist@ministrare.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Dhr. K.J. Post
Secretaris: Dhr. W. Woord
Lid docent: Dhr. E. van Urk
Lid onderwijsondersteuner: Mevr. E. Regterschot

Lid ouder: Mevr. H. Weerstand
Lid ouder: Mevr. J. Zoer-ten Napel
Lid ouder: Dhr. R. Brands

Lid leerling: Mevr. T. Romkes
Lid leerling: vacant

De MR is bereikbaar via: mr@berechja.nl

Verantwoording

Transparantie en verantwoording is voor ons belangrijk.
Hieronder kunt u een overzicht vinden van documenten, die hier aan bijdragen.

Menu