Governance

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het Berechja College is een christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, mavo en havo, die uitgaat van de Stichting Berechja College. De Stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door leden met een specifieke deskundigheid en door vertegenwoordigers vanuit de ouderraad, de Medezeggenschapsraad en de gezamenlijke kerken in het voedingsgebied van de school. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de school.

We volgen de Code Goed Onderwijsbestuur VO
De Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen.

Raad van Toezicht:
Dhr. F.G. Hoekstra
voorzitter RvT Berechja College

Mevr. M.A.C. Kasper de Kroon
Dhr. A.T. de Jong
Dhr. H. Vermeer
Dhr. J. van Wieren
Mevr. E. Oost
Dhr. R.T.J. Oost

Secretaris:
Mevr. B. Rietveld-Arends
b.rietveld@berechja.nl

College van Bestuur:
Mevr. M.S.  Sijbom-Hassing
Bestuurder Emelwerda College & Berechja College

Vertrouwenspersonen binnen de school zijn de volgende docenten: 
Mw. M. Visser-Kramer, e-mail: m.visser-kramer@berechja.nl
Mw. G. van den Berg, e-mail: g.vandenberg@berechja.nl

Vertrouwenspersoon buiten de school:
vacature (wordt op korte termijn ingevuld)

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Dhr. S. Visser
Secretaris: Dhr. K.J. Post
Lid docent: Dhr. P. van Slooten
Lid onderwijsondersteuner: E. Regterschot
Lid ouder: vacant vanaf juni 2021 (meld je aan via s.visser@berechja.nl)
Lid ouder: vacant vanaf juni 2021 (meld je aan via s.visser@berechja.nl)
Lid ouder: J. Zoer-ten Napel
Lid ouder: Dhr. R. Brands

Verantwoording

Transparantie en verantwoording is voor ons belangrijk.
Hieronder kunt u een overzicht vinden van documenten, die hier aan bijdragen.

Menu