Missie en Visie

Missie:

Door onderwijs zien we kansen. Het is onze missie om samen met leerlingen te leren en te werken aan een ondernemende en verantwoordelijke houding. Zo werken we aan een toekomst vol van hoop, waardoor wij met elkaar de wereld een beetje mooier maken.

Visie:

Identiteit
Het Berechja College ziet de Bijbel als levensgids, betrouwbaar, door God gegeven. We geloven dat God onze Schepper is en van ons houdt. Dat delen we in het team en met leerlingen. Onze christelijke identiteit is verweven met ons onderwijs, het neemt een herkenbare plaats in binnen de verschillende vakken. Deze identiteit is onderdeel van het groeiproces dat leerlingen doormaken.

We zijn betrokken op elkaar en hebben een gemeenschappelijke verbinding, namelijk Christus. Vanuit dit fundament maken we samen keuzes voor onze school. Dit is terug te vinden binnen de gehele organisatie en is duidelijk zichtbaar in de vieringen, dagopeningen/-sluitingen en het vak Godsdienst. Vanuit onze christelijke basis kunnen we oog hebben voor andersdenkenden en willen we een ‘naaste’ zijn voor de mensen om ons heen.

Berechja betekent ‘Gezegend door de Heere’. Deze zegen mogen we vormgeven in ons onderwijs. Wij voelen ons afhankelijk van en dankbaar tegenover God. Als inwoners van Gods koninkrijk handelen wij zoals Hij dat van ons vraagt. Dit doet iets met hoe wij in het leven staan en hoe we tegen de wereld om ons heen aankijken. Ons handelen is in overeenstemming met dat wat wij geloven. Dit ‘Berechja’, deze zegen, mogen we delen met de mensen om ons heen.

School
Onze school heeft een positief, veilig en ontwikkelingsgericht klimaat. Het onderwijsteam is een goede mix van denkers en doeners. Het team is trots op de school en staat open voor vernieuwing. Feedback geven en ontvangen vinden we waardevol en zien we als ontwikkelkansen. We zijn betrokken op elkaar en hebben oog voor elke leerling. Dat kan, doordat onze school niet te groot is. Wat we doen, doen we voor de leerling. Onze leerlingen voelen zich gekend en gestimuleerd tot een ontwikkelingsgerichte en onderzoekende houding. Vanuit deze houding bevorderen we zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het Berechja College stimuleren we creativiteit bij zowel leerlingen als  docenten. Dat vertaalt zich in het benutten van de ruimte voor eigentijds, levensecht en ervaringsgericht onderwijs.

Dit doen we vanuit een professionele cultuur, waarin we werken aan het continu verbeteren van ons onderwijs met het oog op de toekomst. Op die manier leren we de leerling om constructief bij te dragen aan een diverse samenleving, waarin onze leerling het belang van goed rentmeesterschap nastreeft. De school is een oefenplaats voor burgerschap op het gebied van democratie, participatie en identiteit.

Context
Het Berechja College benut de voordelen van haar locatie. De school is betrokken op de Urker gemeenschap en legt verbinding met ouders, bedrijven en samenwerkende organisaties. De ondernemende houding van de school sluit goed aan bij de mentaliteit van het dorp. Tegelijkertijd beseft het Berechja College dat we onze leerlingen opleiden voor een samenleving die groter is dan het eigen dorp. Daarom zetten we in op het vergroten van de leefwereld van leerlingen en het kennismaken met andere overtuigingen. Vanuit een veilige basis leren we onszelf en anderen kennen en zijn we in staat elkaars mening te onderzoeken,  te bevragen en te respecteren.

Leerklimaat 
Op school staat het leerproces van de leerling centraal. Dat vraagt van de school een heldere visie op het vormgeven van dat leerproces.
De leerling die bij ons binnenkomt is geen ‘onbeschreven blad’, maar heeft een eigen geschiedenis met eigen kwaliteiten en valkuilen. Vanuit deze eigenheid levert de leerling zijn bijdrage aan het leerproces dat samen met de docent wordt vormgegeven, de docent draagt hieraan bij met zijn/haar professie en levenservaring. Inzet van docent en leerling zijn belangrijk om tot effectief leren te komen. Het schoolgebouw, ingericht als rijke leeromgeving, is hierin ondersteunend.

Ons onderwijs is gericht op het verhogen van motivatie en eigen verantwoordelijkheid, bij leerlingen doordat er aandacht is voor autonomie (de inbreng van leerlingen doet ertoe), verbondenheid (de leerling hoort erbij) en competentie (de leerling doet succeservaringen op)[1].

We willen leerlingen relevant onderwijs bieden. Dat doen we door te zoeken naar manieren om het ‘echte leven’ te integreren in ons onderwijs. Op die manier stimuleren we leerlingen zich ondernemend, onderzoekend en creatief te ontwikkelen.

Verschillende leertheorieën liggen ten grondslag aan onze visie op leren. Er wordt veel gewerkt vanuit het sociaal-constructivisme, maar hiertoe worden we niet beperkt, daar waar andere theorieën een meerwaarde zijn, worden die gebruikt.

Leerpsychologische stroming  Activiteiten Gedrag van het team (docenten en ondersteuners)
Sociaal-constructivisme Samen ontdekken, analyseren, reflecteren, ervaren en van betekenis en relevantie voorzien.

Leren door met aangereikte ‘bouwstenen’ te bouwen aan een eigen route.

Leren met heldere leerdoelen.

Optreden als leercoach, begeleider en gids.
Cognitivisme Zelfontdekkend leren: leerlingen leren de leerstof door zelf te proberen.

Begrijpen is meer dan lesstof uit het hoofd leren: het gaat ook om redeneren en oefenen om te onthouden in betekenisvolle context.

Werken met oefeningen om lesstof in het lange termijngeheugen op te slaan.

Uitlegger, instructeur, gebruik van activerende werkvormen,  aandacht voor vaardigheden en het begrijpen van lesstof.
Behaviorisme Voordoen, voorbeeldgedrag, belonen en waarderen van gewenst gedrag Voorbeeld, aanspreken, normeren.

 

[1] Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

Menu