Remedial Teaching

Remediale hulp is bestemd voor leerlingen, die tegen de verwachting in, onder hun kunnen presteren. Deze leerlingen zijn niet gebaat bij een normale bijwerkles, waar de leerstof nog eens extra wordt uitgelegd. De begeleiding richt zich op het spellen en lezen van Nederlands. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de moderne vreemde talen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorleessoftware SprintPlus en remediërende software van Remedioom.

Overleg over RT kan plaatsvinden met de mentor, ouders, LWOO-coördinator, zorgcoördinator en vakcollega’s.

 

De praktijk:

  • Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag wordt een handelingsplan opgesteld;
  • Alle brugklas leerlingen worden gescreend doormiddel van een dictee, leerlingen die hier op uitvallen worden verder begeleid;
  • De begeleiding vindt plaats in overleg met de vakdocent;
  • De RT lessen vinden zoveel mogelijk plaats tijdens een lesvrij uur of tijdens een praktijkvak;
  • Brugklas leerlingen waarvan bij de aanmelding bekend is dat ze een dyslexieverklaring hebben, krijgen na de zomervakantie direct begeleiding;
  • De begeleiding van leerlingen met een dyslexieverklaring in klas 2,3 en 4 begint ook direct na de zomervakantie;
  • Voor de leerlingen met een officiële  verklaring wordt een dyslexiepas of dyscalculiepas afgegeven met daarop de gemaakte afspraken.

Tijdens de rapportenvergadering of teamoverleg zal de remedial teacher aandacht vragen voor de dyslectische leerling. Ook gelden voor leerlingen met dyslexie een aantal compensatie en dispensatieregelingen die afgestemd worden op de leerling. Voorbeelden hiervan zijn verlenging van tijd of mondelinge toetsen. Ook zullen, bij de beoordeling van toetsen, spellingsfouten niet leiden tot een zware onvoldoende. Ook  leerlingen met een dyscalculieverklaring (rekenproblemen) krijgen begeleiding bij RT. 

Voor vragen over RT (dyslexie en dyscalculie) kunt u contact opnemen met onze RT-docent mevr. A. Hakvoort-de Boer