← Terug naar nieuws

Updates omtrent coronavirus zondag 15 maart 2020

In deze liveblog houden we u op de hoogte:

 

 

Update dinsdag 12 mei 2020:

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Via deze mail wil ik jullie graag informeren over de wijzigingen in het PTA als gevolg van de Coronacrisis en de gang van zaken rondom de herkansingen en de afronding van de schoolexamens.

PTA (leerjaar 3 en 4)

Op 16 maart moesten de scholen sluiten en zijn we gestart met het thuisonderwijs. Leerlingen, ouders en docenten hebben zich enorm ingezet om dit tot een succes te maken. We zijn trots op wat wij hierin samen hebben mogen bereiken. 

Het thuisonderwijs vraagt om een andere aanpak en dit geldt ook voor de PTA-toetsen en de schoolexamens. In opdracht van de minister hebben de scholen het Plan van Toetsen moeten herzien en dit heeft op onze school de volgende gevolgen:

Ten eerste:

Voor zover mogelijk hebben wij gekeken naar de mogelijkheid om alternatieve toetsvormen in te zetten. Hierdoor is voor een aantal toetsen de vorm gewijzigd in WS (werkstuk) P (praktische opdracht) of M (mondeling).

Ten tweede:

Het VMBO kent een tweejarige examenperiode, daarom is in een enkel geval besloten om onderdelen uit leerjaar 3 onder te brengen in het PTA van leerjaar 4. Dit geeft met name bij de Profielvakken en de Keuzevakken iets meer ruimte om het onderwijs zo in te richten en te organiseren, dat de onderdelen op een veilige manier kunnen worden aangeleerd en getoetst. 

Tot slot is een klein aantal onderdelen geschrapt, omdat deze niet zijn opgenomen in de eindtermen van het vak, of eerder in het programma al aan bod zijn geweest. Het betreft de volgende onderdelen:

3VMBO-BB en 3VMBO-KB

LO: Verspringen / Speerwerpen

CKV: Milieudag

Maatschappelijke stage

Tweede beroepsgerichte stage binnen het profiel

3VMBO-TL

Duits: Idioomtoets

Biologie: Waarnemen, Reageren en Gedrag

LO: Verspringen / Speerwerpen

CKV: Milieudag

Maatschappelijke stage

4VMBO-BB:

Engels: Grammatica toets (Dit onderdeel is meerdere malen getoetst en beoordeeld binnen Schrijfvaardigheid en Spreekvaardigheid)

Biologie: Voortplanting

4VMBO-TL:

Engels: Grammatica toets (Dit onderdeel is meerdere malen getoetst en beoordeeld binnen Schrijfvaardigheid en Spreekvaardigheid)

Afronding Examenjaar (leerjaar 4)

De leerlingen van leerjaar 4 hebben nog recht op een herkansing van Periode 6.

Deze zal worden afgenomen op vrijdag 15 mei.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een rooster voor de afname worden gemaakt.

Na de herkansingen zal op 4 juni de officiële uitslagdag zijn. Op deze dag ontvangen de leerlingen tussen 12.00 en 14.00 bericht van hun mentor. 

Na de uitslag mogen de leerlingen indien gewenst 2 resultaatverbeteringstoetsen doen. (BB/KB mag ook nog een RV-toets voor het profielvak doen, dus totaal 3 RV's.)

Deze RV-toetsen zullen worden afgenomen in de periode van 15 t/m 19 juni. De RV-toets mag ook worden ingezet wanneer een leerling geslaagd is en zijn of haar cijfer wil verbeteren. 

Over de inschrijving en afname van de RV-toetsen ontvangen jullie later meer informatie. Voor overleg en advies over de RV-toetsen kunnen jullie ten alle tijden contact opnemen met de mentor. Leerlingen die nu al weten dat zij voor een bepaald vak een RV-toets willen of moeten doen, kunnen contact opnemen met de vakdocent voor extra uitleg en ondersteuning. 

De diplomering is gepland op 30 juni (TL) en 1 juli (BB/KB). Deze zullen niet op de traditionele manier gehouden kunnen worden, maar de mentoren zijn druk bezig met het bedenken van een feestelijk alternatief. Zorg dus dat je deze datum vrij houdt in je agenda.

met vriendelijke groet,

Ilonka van Balken

Teamleider VMBO Bovenbouw |Examensecretaris| Docent Engels

Tel. 0527-681237 | 0527-767211 | www.berechja.nl

 

|

|

|

|

Update donderdag 9 april 2020: nieuwe slaag/zak regeling:

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
 
Doordat de centrale eindexamens dit jaar zijn afgelast, heeft het Ministerie van Onderwijs de regelgeving met betrekking tot zakken of slagen moeten aanpassen.
Woensdag 8 april is die regeling bekendgemaakt. Hier kunt u lezen wat deze aangepaste zak-/slaagregeling inhoudt.
 
Het schoolexamen:
Zoals in eerdere berichten werd vermeld, is het schoolexamen bepalend voor de einduitslag. Het schoolexamen omvat alle PTA-toetsen die de leerling voor een vak heeft gemaakt.
Het gemiddelde van de PTA-cijfers vormen het eindcijfer van het schoolexamen per vak.
 
De eindlijst:
De eindcijfers voor alle vakken vormen samen de eindlijst van het schoolexamen. Je bent geslaagd wanneer jouw eindcijfers aan de volgende eisen voldoen:

                   - je eindcijfers zijn 6 of hoger, of

                   - je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of

                   - je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is, of

                   - je hebt maximaal twee 5’en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is, en

                   - geen eindcijfer lager dan een 4 en

                   - voor het vak Nederlands niet lager dan een 5.

Daarnaast moeten al je handelingsdelen (inclusief het LOB-dossier) voldoende zijn afgerond en ook de vakken Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken (CKV) moeten met voldoende of goed zijn afgesloten. Voor de Theoretische Leerweg moet ook het profielwerkstuk zijn beoordeeld met voldoende of goed.

De einduitslag:

Op 4 juni wordt vastgesteld of de leerlingen voldoen aan de zak-/slaagnorm. Op deze dag krijgen de leerlingen te horen of zij gezakt of geslaagd zijn. Je krijgt dan ook te horen of je een (of twee) herkansing(en) hebt. In de regeling van 2020 heet dit een 'resultaatverbeteringstoets'.

Resultaatverbeteringstoetsen:

Leerlingen die gezakt zijn, mogen voor maximaal twee vakken een resultaatverbeteringstoets doen. Daarnaast mogen de leerlingen in de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg ook een resultaatsverbetering doen voor het beroepsgerichte vak. 
De resultaatverbeteringstoets is een toets die onderdelen bevat van alle PTA-onderdelen van het gekozen vak, het gaat dus over de lesstof van het hele leerjaar. 
Het resultaat van de resultaatverbeteringstoets telt voor 50% mee en wordt gemiddeld met het bestaande eindcijfer dat de leerling op het vak had gehaald.
Is het resultaat van de resultaatverbeteringstoets lager dan het oorspronkelijke cijfer, dan telt dit niet mee. In dat geval blijft het 'oude' cijfer bestaan.
Ben je geslaagd, maar wil je toch proberen je eindcijfer te verbeteren, dan mag dat. Hiervoor gelden dezelfde regels als hierboven omschreven.
 
Diploma:
Het diploma dat de leerlingen in het examenjaar 2019/2020 ontvangen is hetzelfde als in andere jaren. De bijbehorende cijferlijst verschilt wel van de reguliere lijst, dit komt omdat er geen CE-cijfers vermeld kunnen worden. Of het mogelijk is om de diploma uitreiking op school te organiseren durven wij nog niet te zeggen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de wet- en regelgeving rondom het corona virus. Mocht diplomeren op school niet tot de mogelijkheden behoren, dan proberen wij een alternatieve manier te bedenken om deze bijzondere gebeurtenis niet stil voorbij te laten gaan.
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch vragen hebben, dan horen we graag van u.
 
 
met vriendelijke groet,
 
Ilonka van Balken
Teamleider VMBO Bovenbouw |Examensecretaris| Docent Engels
Tel. 0527-681237 | 0527-767211 | www.berechja.nl

|

|

|

Update donderdag 2 april 2020 voor examenleerlingen:

Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen,

Met het afschaffen van de centrale examens, heeft de het Ministerie van Onderwijs een aantal richtlijnen geboden met betrekking tot het Plan van Toetsen en afsluiten. Hierdoor zijn een aantal mogelijke scenario's ontstaan:

1) Een toets mag geschrapt worden als het behalen van de eindtermen hiermee niet in het gedrang komt.

2) Indien mogelijk mag er een vervangende opdracht worden geboden.

3) Wanneer het vak en het onderwerp het toelaat, mag er mondeling getoetst worden.

4) Toetsen mogen fysiek op school worden afgenomen, als hierbij de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. (Hierover later meer).

Voor een aantal PTA-onderdelen zullen als gevolg van bovenstaande regelgeving in een andere vorm worden gegoten. De leerlingen worden hierover door de vakdocent geïnformeerd.

Er blijven echter sommige PTA-toetsen over, waarvoor wij geen andere mogelijkheid zien dan het toetsen op school. 

De volgende voorzorgsmaatregelen zullen wij in acht nemen, om voor de leerlingen en docenten een veilige omgeving te creëren, waarbinnen wij de toetsen kunnen afnemen.

Afspraken voor toeten op school:

 1. Leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
 2. De toetsen worden gemaakt in de aula, afstand 2 meter.
 3. Er worden maximaal 15 leerlingen per zitting uitgenodigd.
 4. Vakdocent zorgt dat alle materialen voor aankomst klaar liggen op de tafels.
 5. Op de tafels ligt ook een instructieblad met aanwijzingen voor de leerling ten aanzien van de veiligheid.
 6. Leerling verlaat de school zodra hij/zij klaar is met de toets.
 7. Het is niet toegestaan dat leerlingen voor of na de toets samenscholen op het plein.
 8. Tussen de zittingen door worden de tafels ontsmet.

Omdat ons signalen bereiken van leerlingen, ouders en docenten dat de leerlingen van klas 4 moeite hebben om hun motivatie voor school te behouden en de wens hebben om het examenprogramma af te ronden, hebben wij besloten op korte termijn met de afname van de laatste PTA's te starten, namelijk op dinsdag 7 april.

In de bijlage vindt u een overzicht met de PTA's die in toetsvorm op school zullen worden afgenomen. 

De groepsindeling zullen de leerlingen morgen via de Magister mail ontvangen. 

Mocht u naar aanleiding van deze mail zorgen of vragen hebben, neemt u dan contact op met mij, of met de mentor.

Tot slot wil ik graag alle examenleerlingen veel succes wensen bij het afronden van de toetsen.

met vriendelijke groet,

Ilonka van Balken

Teamleider VMBO Bovenbouw |Examensecretaris| Docent Engels

Tel. 0527-681237 | 0527-767211 | www.berechja.nl

Onderstaand het rooster:

 

Update donderadg 2 april 2020:

Geachte ouder/verzorger,

De maatregelen die door de Rijksoverheid zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 28 april. Voor het Berechja College betekent dit dat de lessen niet eerder dan 6 mei 2020, na de meivakantie, op school gegeven kunnen worden. Daarbij is het mogelijk dat de ingestelde maatregelen tegen die tijd alsnog verlengd zullen worden.

Op dit moment heeft het Berechja College de volgende maatregelen genomen:

 • Contact met leerlingen

Van de mentoren wordt verwacht met enige regelmaat contact op te nemen met hun mentorleerlingen. De mentor is tevens voor u als ouder/verzorger het eerste aanspreekpunt. Als er vragen zijn omtrent schoolwerk, toetsing of het werken in de digitale omgeving, kunt u met de mentor contact opnemen.

Is het thuis niet mogelijk om te werken op een laptop of tablet, neemt u dan contact op met de teamleider. Er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht.

 • Schoolwerk is aangegeven in Magister
  • Een deel van de lessen wordt via Microsoft Teams gegeven
  • Toetsen worden digitaal of mondeling afgenomen
  • Voor een aantal onderdelen is gekozen voor het maken van een verslag

In Magister is per les aangegeven welk maak- en leerwerk gedaan moet worden door de leerling. Regelmatig zal een opdracht ingeleverd moeten worden in de ELO van Magister. Daarbij zal een deel van de opdrachten gemaakt worden in de digitale omgeving van de lesmethode. Dat materiaal is te bereiken via Magister-leermiddelen.

De afspraak is dat elk vak minimaal één les via Microsoft Teams geeft. Die les is aangegeven in Magister. Op dat moment zijn de leerlingen verplicht deze les te volgen. Afwezigheid zal geregistreerd worden in Magister.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen bieden de vakken Nederlands, Engels, economie, Natuur-/Scheikunde en wiskunde een livestream aan via het You-Tube-kanaal van het Berechja College. Daarbij wordt ingezet op vakoverstijgende opdrachten waarvan enkele verplicht zijn te volgen.

Aangezien de periode dat school gesloten is langer gaat duren, zal ook in leerjaar 1 tot en met 3 gezocht worden naar manieren om digitaal te toetsen. Daarnaast zullen toetsen herschreven worden naar verwerkingsopdrachten die beoordeeld zullen worden. In Magister is aangegeven wanneer en op welke wijze er getoetst gaat worden. Een deel van de toetsen zal afgenomen worden tijdens reguliere lesmomenten. Leerlingen zijn dan verplicht op die momenten online te zijn.

 • Afname Schoolexamen (SE)

De hoop is voor de meivakantie het Schoolexamen in leerjaar 4 af te ronden. Op die manier weten de leerlingen vroegtijdig waar zij aan toe zijn. Naast de reguliere herkansing van periode 6 volgt mogelijk een extra herkansing. Het Ministerie van Onderwijs zal komende week de aangepaste Slaag-zakregeling bekendmaken. Dan wordt duidelijk of een leerling geslaagd is of niet. De leerlingen en ouders van leerjaar 4 zullen in een ander bericht op de hoogte gesteld worden over de afname van de laatste toetsen.

 • Inleveren schoolwerk

Wij zien dat de meeste leerlingen op de juiste manier het schoolwerk doen, complimenten daarvoor. Ook van hen wordt veel gevraagd. School is toch de ontmoetingsplek voor jongeren en op dit moment is dat niet mogelijk. Een klein deel van de leerlingen blijkt moeite te hebben met het maken en inleveren van de opdrachten. Wij vragen u om met uw zoon/dochter regelmatig Magister te controleren of alles afgerond en ingeleverd is.

 • Het tweede rapport is komen te vervallen

De tweede periode is niet afgerond. Een aantal vakken heeft de laatste toetsen niet kunnen afnemen. De komende periode zal daarom een deel van het Programma van Toetsing (PTO) niet kunnen worden afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat het tweede rapport komt te vervallen.

 • Activiteiten die niet doorgaan:
  • 2 april: bezoek leerjaar 3 aan Den Haag
  • 9 april: Paasviering
  • 9 april: Examenfoto (uitgesteld)
  • 16 april: meeloopdag beroep ouders leerjaar 1
  • Vanaf 7 mei: Centraal Examen
  • 11 t/m 15 mei: beroepsstage leerjaar 3 MaT, Z&W, D&P.
  • 20 mei: schoolreizen leerjaar 1 t/m 3
  • 27 mei: Goededoelendag

 

 • Afname Cito leerjaar 1 en 3
  • In week 16 (leerjaar 3) en week 20 (leerjaar 1) staat de afname van de citotoetsen gepland. Het is onbekend of de afname door kan gaan. Wanneer de lessen op school mogen starten, zal daar de nadruk op liggen.

 

Met vriendelijke groet,

J. Schaak,

Adjunct-directeur Berechja College

 

Woensdag 1 april 11:29 uur:

De eerder genoemde maatregelen worden verlengd tot in ieder geval 28 april 2020.

|

|

|

Dinsdag 24 maart 14:00 uur:

Beste leerlingen, Geachte ouders/verzorgers,

Zojuist hebben wij van het Ministerie van Onderwijs vernomen, dat de centrale examens dit jaar niet zullen doorgaan. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens (PTA's) hun diploma behalen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs zojuist bekendgemaakt.

Op basis van de aangescherpte veiligheidsmaatregelen die gisteravond door het kabinet zijn afgekondigd, hebben wij besloten om de afname van de schoolexamens (PTA's) voorlopig uit te stellen. Wanneer we kunnen gaan starten met het afronden van de schoolexamens (PTA's) durven wij op dit moment nog niet te zeggen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van verdere ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Om te zorgen dat de leerlingen wel effectief kunnen blijven leren en oefenen, worden de contacten tussen leerlingen en docent via Microsoft Teams onderhouden. Binnen deze omgeving hebben leerlingen toegang tot hun lesmateriaal, is er de mogelijkheid om samen te werken en kunnen de leerlingen hun vragen stellen. Daarnaast kunnen leerlingen ook gebruik maken van het vertrouwde Magister.

Wij beseffen ons dat deze bijzondere situatie veel vraagt van onze leerlingen en van de ouders en zijn jullie dankbaar voor de prettige samenwerking.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 
met vriendelijke groet,
 
Ilonka van Balken
Teamleider VMBO Bovenbouw |Examensecretaris| Docent Engels
Tel. 0527-681237 | 0527-767211
 
|
|
|

Maandag 23 maart 2020 11:00 uur:

Geachte ouders/verzorgers,

Vanaf woensdag 25 maart zullen we beginnen met de afname van de resterende PTA-toetsen van klas 4. 

Om de veiligheid van leerlingen en docenten te bewaken, zijn er een aantal regels opgesteld. 

 1. De PTA's zullen op verschillende tijden worden afgenomen. Deze zijn wellicht een beetje ongebruikelijk, of anders dan onze vaste lestijden. De reden hiervoor is dat we zo voldoende wisseltijd creëren, waarmee we kunnen voorkomen dat er te veel mensen tegelijk in de school zijn.
 2. De afname tijden zijn:  08.30-09.20
                                           10.00-10.50
                                           11.30-12.20
                                           14.00-14.50
 3. De toetsen zullen worden afgenomen in de beneden gang, lokaal 5 t/m 10. Tussen de verschillende zittingen door zullen de stoelen en tafel worden schoongemaakt.
 4. Klassen worden gesplitst, zodat we kleine groepen in de lokalen hebben. Docenten zetten van tevoren de stoelen en tafels in een vast opstelling, waarbij we minimaal 1,5 meter ruimte tussen de leerlingen aanhouden.
 5. Leerlingen worden in kleine groepjes de school binnen gelaten en onder begeleiding naar het lokaal gebracht.
 6. Na het maken van de toets gaan de leerlingen direct weer terug naar huis.

Zoals al eerder is aangegeven, mogen leerlingen die ziekteverschijnselen hebben, of leerlingen die in hun directe omgeving zieke mensen hebben, niet deelnemen aan de PTA-toetsen. Ook mag de school leerlingen die het niet aandurven om naar school te komen niet verplichten om de toetsen te komen maken. Let op: in dit geval is de consequentie mogelijk dat deze leerlingen pas in het tweede tijdvak het examen van een bepaald vak mogen maken en eventueel voor de herkansing moeten uitwijken naar het derde tijdvak in augustus.   

Zo zorgen we er samen voor dat het onderwijs aan onze kinderen zo goed mogelijk door kan gaan.

|

|

|

Vrijdag 20 maart 2020 10:28 uur:

Het docententeam krijgt training in Microsoft teams. Vanaf maandag 23 maart krijgen de examenklassen ook les op afstand via Teams. Magister blijft leidend, vooral voor klas 1, 2 en 3. Teams is een aanvulling voor de examenklassen.

|

|

|

Donderdag 19 maart 2020 13:26 uur:

Beste ouders/verzorgers,
 
De afgelopen dagen zijn wij op het Berechja College bezig geweest met de vraag: hoe kunnen wij het leren op afstand zo goed mogelijk organiseren voor onze leerlingen?
We hebben met verschillende werkvormen en platforms geëxperimenteerd en vanmorgen (donderdag 19 maart 2020) is hierover een evaluatie geweest.
Hieruit zijn de volgende afspraken voortgekomen:
 
Voor klas 1 t/m 4 blijft Magister het belangrijkste middel om met onze leerlingen te communiceren. Leerlingen kunnen hier hun huiswerk in opzoeken, er is toegang tot studieplanner en digitale leermiddelen. Ook is het mogelijk om via Magister met de docenten te mailen. Het is goed om te zien dat veel leerlingen van deze mogelijkheid gebruik maken.
Helaas hebben we ook gemerkt dat Magister af en toe overbelast raakt, waardoor het programma traag of tijdelijk niet beschikbaar is. Wij adviseren de leerlingen om screenshots te maken van de huiswerkagenda en studieplanners, zodat zij op deze momenten toch aan de slag kunnen gaan met de schoolopdrachten.
 
Voor de leerlingen van klas 4 wordt vanaf maandag ook gewerkt in Microsoft Teams. De leerlingen ontvangen hier via hun mentor informatie over. Binnen Teams is het per vak mogelijk om opdrachten te ontvangen en in te leveren. Docenten en leerlingen kunnen bestanden delen en daarnaast is er de mogelijkheid om uitleg te geven via (video)chat. De docenten zijn tussen 9.00 en 12.00 via dit kanaal aanwezig.
 
Afgelopen woensdag hebben we drie lesmomenten via de livestream van ons YouTube kanaal uitgezonden. Deze uitzending is druk bezocht en we hebben veel positieve reacties ontvangen. Onze intentie is om vanaf volgende week voor leerjaar 1 t/m 3 meerdere lessen te gaan streamen. Op onze website en social media zal dit worden aangekondigd. Wij nodigen leerlingen uit om vooraf vragen aan de hun docent te mailen, zodat de online-les goed voorbereid kan worden.
 
Voor ouders hebben wij een mailadres in het leven geroepen, waar u uw vragen kunt stellen. Dit is: corona@berechja.nl . Wij zullen ons uiterste best doen om uw vragen, met de kennis die wij hebben, zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook zullen de meestgestelde vragen (FAQ) en antwoorden op de website worden gepubliceerd. Deze FAQ zal zeer binnenkort op onze website verschijnen.
 
Zorg goed voor uzelf en pas een beetje op elkaar. Of dat nu thuis is of op het werk. Samen maken we het verschil.
 
-Team Berechja
 
 
|
|
|
 
 

Maandag 16 maart 15:10 uur:

Geachte ouders/verzorgers, 

Het zijn bijzondere tijden en u bent op de hoogte gebracht van het sluiten van de onderwijsinstellingen in Nederland. De fysieke lessen zullen daarom niet doorgaan tot en met 6 april. Het Berechja College doet er alles aan om het leerproces en de examenvoorbereiding zo goed mogelijk door te laten gaan. 

Opvang 

Wanneer u voor uw kind geen opvang heeft en u werkzaam bent binnen de zogenaamde Vitale beroepen, is hij/zij welkom op school. Er kan op school gewerkt worden aan het huiswerk en opdrachten tijdens de reguliere lestijden. Neemt u daarvoor wel contact op met school. De leerling is alleen welkom wanneer er geen gezondheidsklachten zijn en in zijn omgeving geen risico loopt. 

Magister 

Leerlingen zullen onderwijs op afstand gaan volgen. Het Berechja College zal ervoor zorgen dat leerlingen in Magister hun opdrachten en leerwerk kunnen vinden. U als ouders kunt zelf meekijken via ouderportal. 

· Te maken opdrachten en leerwerk staan in Magister. 

o In Magister Elo-opdrachten kunnen docenten werkopdrachten plaatsen. Leerlingen kunnen gemaakt werk daar inleveren. 

o In Magister Elo-studiewijzers kunnen langetermijnplanningen en ondersteunend lesmateriaal staan. 

· Leerlingen houden contact met hun docenten via Magister-Berichten. Een belafspraak is altijd mogelijk. Docenten zijn tussen 9.00 en 12.00 uur beschikbaar om vragen van leerlingen te beantwoorden. 

· Toetsen gaan vooralsnog niet door. 

o Sommige vakken toetsen digitaal, dit is zichtbaar in Magister. 

· Het kan zijn dat aan leerlingen gevraagd wordt werkboeken op te halen op school. 

· Wanneer een leerling niet de beschikking heeft tot een device, is de leerling welkom op school. Dit geldt alleen wanneer een leerling een digitale opdracht maken moet. 

o Geef aan bij de mentor dat de leerling op school komt. Dit mag alleen wanneer de leerling geen gezondheidsklachten heeft en in zijn omgeving geen risico loopt. 

Van u als ouder wordt gevraagd uw kind op zijn/haar verantwoording te wijzen. Dat er geen lessen gegeven worden, betekent niet dat leerlingen geen werk voor school hoeven te doen. We gaan er vanuit dat, wanneer de lessen weer starten, de leerlingen hun huiswerk en opdrachten hebben afgerond. 

Op dit moment wordt onderzocht welke andere manieren van afstandsonderwijs de leerlingen op dit moment aangeboden kan worden. 

Examens 

In mei doen de leerlingen van de examenklas hun Centraal Examen. De komende weken staan in het teken van de afronding van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), het zogenaamde schoolexamen, het doen van Centraal Praktijkexamen (CPE) van Beeldende Vorming en het Centraal Schriftelijk en Praktische Examen (CSPE) van de beroepsgerichte afdelingen. 

· Vooralsnog gaan de schoolexamens niet door. 

Via het Ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap verwachten wij bericht over de mogelijke aanpassingen. U zult daarover door ons geïnformeerd worden. 

Veranderingen 

Wanneer er veranderingen zijn in onze aanpak en de overheid beslissingen neemt die daartoe leiden, zullen wij u via mail en onze website op de hoogte houden. Leerlingen zullen via Magister-Berichten op de hoogte worden gesteld. 

 

Anne Leijenaar, 

Directeur-bestuurder Berechja College 

 

 

Informatie over het middelbaar onderwijs betreffende het Coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-middelbaar-onderwijs 

Lijst met vitale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

|

|

|

Maandag 16 maart 11:38 uur:

Geachte ouders/verzorgers,

 
In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten dat de ouderavond van leerjaar 3, die gepland stond voor donderdag 19 maart, niet door zal gaan. Dit is in lijn met de maatregelen die gisteravond door het kabinet zijn afgekondigd.
De informatie zal via de mail door de decaan, mevrouw Visser-Kramer, aan u worden verstrekt.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Visser-Kramer of met de mentor van uw zoon of dochter.
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ilonka van Balken
Berechja College

Teamleider VMBO Bovenbouw, Examensecretaris

|

|

|

Zondag 15 maart 20.30 uur:

Het kabinet heeft vanmiddag bekendgemaakt dat vanaf maandag 16 maart t/m 6 april onderwijsinstellingen niet open gaan. School blijft alleen open voor leerlingen van ouders die in de zogenaamde vitale beroepen werken. 

Via deze link vind je een lijst van deze beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Wat dit concreet gaat betekenen is nog niet helemaal helder. Of en hoeveel leerlingen de school gaan bezoeken, zal de komende dagen duidelijk worden. Hoe we deze opvang vorm moeten geven, wordt onderzocht. Of er ruimte komt om kleine groepen leerlingen les te mogen aanbieden, of dat de lessen aan leerjaar 4, door kunnen gaan, zal nog duidelijk moeten worden.

Daarnaast zijn er veel vragen omtrent het afronden van het PTA van leerjaar 4 en op welke wijze de andere toetsen afgenomen kunnen worden. De minister komt deze week met aanvullende informatie over het omgaan met schoolexamens en het centraal examen.

Onze school is wel open, mocht uw zoon of dochter schoolboeken of andere spullen willen ophalen, dan is dat mogelijk.

We houden daarnaast contact met de burgemeester en wethouder van onderwijs van de gemeente Urk over de crisissituatie. 

Wat wel duidelijk is dat de leerstof zoveel mogelijk aangeboden wordt aan de leerlingen. Via Magister zullen studieschema’s, opdrachten (via de ELO) en nakijkbladen gedeeld worden.