Lwoo-onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen in het vmbo die capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar hierbij wel extra hulp nodig hebben. Het leerwegondersteunend onderwijs is dan ook geen extra leerweg binnen het vmbo.

Invulling lwoo

Het Berechja College heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in leerwegondersteunend onderwijs. Het lwoo heeft binnen onze school een duidelijke plaats. In de onderbouw zullen de leerlingen geplaatst worden in kleinere groepen. Hierdoor is meer aandacht voor de leerling mogelijk.

In de brugklas blijven de basisberoepsgerichte leerlingen, met en zonder lwoo, de eerste drie maanden in een vast lokaal. Op deze manier leren de leerlingen zich het systeem van het Voortgezet Onderwijs eigen te maken. Deze structuur geeft rust en duidelijkheid.

De mentor stelt, in samenwerking met de zorgcoördinator, een handelingsplan op. Aan de hand van gegevens van het onderwijskundig rapport (bijv. CITO) worden doelen en een actieplan opgesteld. Extra ondersteuning wordt gegeven tijdens de les in de vorm van extra instructie, bijwerklessen of begeleiding in het zorglokaal.

In principe starten leerlingen die leerwegondersteuning krijgen in de basisberoepsgerichte leerweg. Mogelijkheden tot opstromen is mogelijk wanneer de prestaties dat aantonen. De leerlingen krijgen dezelfde toetsen, tentamens en doen hetzelfde examen als de andere vmbo-leerlingen.

Aanmelden voor lwoo
Ouders kunnen hun kind aanmelden voor lwoo als hun kind hiervoor een advies heeft gekregen van de basisschool. Een leerling komt in aanmerking voor lwoo wanneer binnen de vier leergebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen achterstanden voor komen. Daarnaast mag het capaciteitenonderzoek geen score hoger dan 90 laten zien. Bij een hogere score zal sociaal-emotionele problematiek aangetoond moeten worden. Als het kind in aanmerking komt voor lwoo vraagt de school, na overleg met Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) een indicatie aan bij de Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC).

Vragen
Vragen over lwoo? Neem dan contact op met Johan Schaak, teamleider onderbouw.